Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci

 

V oblasti BOZP  poskytujeme v zmysle  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení zmien a úprav neskorších predpisov nasledujúce služby, ktoré zabezpečuje autorizovaný bezpečnostný technik.

  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy,
  • vykonávanie kontrolnej činnosti  na pracoviskách,
  • účasť pri kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru,
  • metodická pomoc pri šetrení  pracovných  úrazov,
  • vzdelávanie, oboznamovanie a informovanie  zamestnancov s platnými predpismi BOZP,
  • školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP,
  • poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti práce,
  • metodická činnosť v oblasti BOZP