Ochrana pred požiarmi

 

V oblasti OPP poskytujeme v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o OPP a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení zmien a úprav neskorších predpisov nasledujúce služby, ktoré zabezpečuje technik požiarnej ochrany.

  • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
  • preventívne protipožiarne prehliadky,
  • vyhalasovanie, riadenie a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu,
  • školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • kontroly požiarnych dverí a uzáverov,
  • posudzovanie požiarneho nebezpečenstva na pracovisku a používaných technológiách,
  • účasť pri protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru,
  • šetrenie príčin vzniku prípadných požiarov,
  • poradenská služba v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • metodická činnosť v oblasti OPP