Školenia 

ŠKOLENIA V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI

  • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
  • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí a zamestnancov,ktoré sa opakuje pravidelne  po 24 mesiacoch
  • Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomostí,  ktoré sa opakuje  po 12 mesiacoch
  • Odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby a pracoviska, ktoré sa opakuje po 12 mesiacoch
  • Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo pred začatím podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb

 

ŠKOLENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

  • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
  • Školenia zamestnancov s overením vedomostí, ktoré sa opakuje pravidelne  po 24 mesiacoch,
  • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí, ktoré sa opakuje pravidelne   po 24 mesiacoch
  • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci